หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา (5 ก.พ. 2558)
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา เพื่อกำกับ ดูแล และการแก้ไขปัญหาโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รัดกุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา
ร่วมโครงการส่งเสริมการเรีนรู้ทุนชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริ (29 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวธัญณิชา เพ็ชรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทุนชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
การตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ ๑ (เขต ๑๖) (29 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุรจิตต์ อินทรจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และได้ติดตามการดำเนินงานตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ณ ตลาดเกษตรกร บริเวณศาลากลางจังหวัดพะเยา และลงพื้นที่ดูงาน ณ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด เลขที่ ๖๙ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (28 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอลิษา ค้าข้าว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกรจำนวน ๓๐ คน ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ ๖ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพะเยา” (27 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัด ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพะเยา” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ ๗ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
ติดตามการจัดทำบัญชีต้นกล้าและบัญชีกิจกรรม (27 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน นวตบ.ปก. ติดตามการจัดการบัญชีต้นกล้าและบัญชีกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
ประชุม Video Conference เรื่อง ประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา (26 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่อง ประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพญางำเมือง” (26 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพญางำเมือง” ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริและคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา (26 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริและคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "เกลียวเชือกเกมส์” ครั้งที่ ๑๔ (23 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๓ ม.ค.๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "เกลียวเชือกเกมส์” ครั้งที่ ๑๔ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กระตุ้นให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทีดี ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพะเยา
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ปี ๒๕๕๘ (23 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๓ ม.ค.๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นวตบ.ปฏิบัติการ สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบุญฮอม หมู่ ๕ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
อ่าน 24 ครั้ง
ร่วมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติงานสอบบัญชีกับมุมมองการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ของสหกรณ์ (23 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๑ – ๒๒ ม.ค.๕๘ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติงานสอบบัญชีกับมุมมองการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ของสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ณ โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อ่าน 20 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ” ครั้งที่ ๓ (22 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๑ ม.ค.๕๘ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ” ครั้งที่ ๓ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทีดี โดยได้รับเกียรติจากนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน ณ โรงแรมสวนเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อ่าน 25 ครั้ง
ร่วมงานโครงการคู่บุญข้าว (Rice Buddy) (20 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๐ ม.ค.๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ร่วมงานโครงการคู่บุญข้าว (Rice Buddy) โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ วัดบ้านดอกบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 59 ครั้ง
ร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (20 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
อ่าน 45 ครั้ง
ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค. 2558)
วันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 37 ครั้ง
ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 2558)
วันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 38 ครั้ง
จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๘ (16 ม.ค. 2558)
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๘ โดยนางกรรณิการ์ หน่อแก้ว ครูบัญชีอาสา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด
อ่าน 46 ครั้ง
สอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี (15 ม.ค. 2558)
วันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นวตบ.ปฏิบัติการ เป็นวิยากรสอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี แก่สมาชิกสกหรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด จำนวน ๑๓ คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๊ำพระแล อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 44 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ ปี ๒๕๕๘ (14 ม.ค. 2558)
วันที่ ๑๔ ม.ค.๕๘ สตส.พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นวตบ.ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ ปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่อำเภอปง
อ่าน 46 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>