หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” จังหวัดพะเยา (4 พ.ย. 2557)
วันที่ ๔ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” จังหวัดพะเยา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ (31 ต.ค. 2557)
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรตินายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 28 ครั้ง
เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (31 ต.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๗ สตส.พะเยา โดยนางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านห้วยลาน จำกัด
อ่าน 22 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมสหกรณ์โคนมพะเยา จำกัด (30 ต.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๗ สตส.พะเยา โดย นางกาญจนรัตน์ เสน่ห์ทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมสหกรณ์โคนมพะเยา จำกัด ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 20 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอดอกคำใต้ (30 ต.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๗ สตส.พะเยา โดย นางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอดอกคำใต้ ณ ที่ทำการสำนักงานสหกรณ์การเกษตรทฤษฏีใหม่บ้านถ้ำ จำกัด
อ่าน 15 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช จำกัด (30 ต.ค. 2557)
วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน ๕๗ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จำกัด
อ่าน 20 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เข้าสู่มาตรฐานเพื่อการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (29 ต.ค. 2557)
วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เข้าสู่มาตรฐานเพื่อการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ณ วัดบ้านจำไก่ หมู่ ๖ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมสหกรณ์ในอำเภอเชียงคำ (28 ต.ค. 2557)
วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางสาวจีราวรรณ ใจไหว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมสหกรณ์ในอำเภอเชียงคำ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และกรรมการของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการสำนักงานนิคมสหกรณ์เชียงคำ
สตส.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง (28 ต.ค. 2557)
วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และกรรมการของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการสำนักงานนิคมสหกรณ์เชียงคำ
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สกก.ชุมชนเมืองใหม่พัฒนา จก. และ สก.เดินรถเชียงคำ จก. (24 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ สตส.พะเยา เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของสหกรณ์ชุมชนเมืองใหม่พัฒนา จำกัด และ สหกรณ์เดินรถเชียงคำ จำกัด
อ่าน 22 ครั้ง
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (24 ต.ค. 2557)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกโดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อ่าน 24 ครั้ง
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๕๗ (23 ต.ค. 2557)
วันที่ ๒๓ ต.ค.๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 26 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ต.ค. 2557)
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานถวาย ณ บริเวณหน้าพระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ (21 ต.ค. 2557)
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดป่าแดงบุญนาค อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 39 ครั้ง
ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ (20 ต.ค. 2557)
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้า
อ่าน 33 ครั้ง
ผอ.สตท.๗ ให้แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (17 ต.ค. 2557)
วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗ สตท.๗ นำโดยนายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.๗ เป็นประธานในการประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 43 ครั้ง
ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา (16 ต.ค. 2557)
วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านดงอินตา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
อ่าน 26 ครั้ง
สตส.พะเยา มอบเงินสวัสดิการรับขวัญบุตรและกระเช้าเยี่ยมไข้พนักงานราชการ (10 ต.ค. 2557)
สตส.พะเยาได้มอบเงินสวัสดิการรับขวัญบุตรให้แก่พนักงานราชการ จำนวน ๒ ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป และในวันเดียวกันได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ให้แก่พนักงานราชการและอวยพรให้หายจากการเจ็บป่วย สุขภาพแข็งแรงโดยไว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ร่วมรับฟังการประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558 ผ่านระบบ VDO Conference (10 ต.ค. 2557)
วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๗ สตส.พะเยา เข้าร่วมรับฟังการประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผ่านระบบ VDO Conference จาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 27 ครั้ง
ประชุมสำนักงานครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (9 ต.ค. 2557)
วันที่ ๙ ต.ค.๕๗ สตส.พะเยา จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เป็นประธานในการดำเนินการประชุม
อ่าน 28 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>