หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
สตส.พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว (5 พ.ย. 2558)
วันที่ 4 พ.ย. 58 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 16 ครั้ง
ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (29 ต.ค. 2558)
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 23 ครั้ง
ตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ประจำปี 2558 (29 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 58 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 108 รูป เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ประจำปี 2558 ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธจริยาวัตร และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระธาตจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 16 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (26 ต.ค. 2558)
วันที่ ๒๖ ต.ต.๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) และคณะทำงานในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ (26 ต.ค. 2558)
วันที่ ๒๖ ต.ต.๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ เพื่อให้งานกำกับ และการตรวจการสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
อ่าน 15 ครั้ง
งานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (26 ต.ค. 2558)
วันที่ ๒๖ ต.ต.๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมเพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ไขข้อบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นในสหกรณ์เกี่ยวกับบริษัททีเค ทูเกตเตอร์, มาลินี, ๑๑อะโกรพลัส,พีคไบโอและอื่นๆ (26 ต.ค. 2558)
วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๘ สตส.พะเยา นำโดยนางสาวจีราวรรณ ใจไหว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆ โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เป็นประธานในที่ประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
อ่าน 13 ครั้ง
ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (22 ต.ค. 2558)
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
อ่าน 26 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำกัด (19 ต.ค. 2558)
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและในการประชุมครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ กก.ตชด.32 ค่ายพญางำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 15 ครั้ง
ประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558 (16 ต.ค. 2558)
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 25 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มเกษตรกรทำสวนเจดีย์คำ (13 ต.ค. 2558)
วันที่ ๑๓ ค.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มเกษตรกรทำสวนเจดีย์คำ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมประชุมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรฯผ่านระบบ Video Conference (8 ต.ค. 2558)
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรฯ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องศูนย์บัญชาการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 18 ครั้ง
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา (7 ต.ค. 2558)
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อ.เืมือง จ.พะเยา
อ่าน 26 ครั้ง
ร่วมประชุม Video conference การประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อทราบผลการดำเนินงานของกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (6 ต.ค. 2558)
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมประชุม Video conference การประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อทราบผลการดำเนินงานของกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 24 ครั้ง
ร่วมประชุมรับมอบนโยบายในการบริหารราชการจังหวัด (5 ต.ค. 2558)
วันที่ ๕ ต.ค.๒๕๕๘ นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา ให้เป็นเมืองแห่งความสุขและสุจริต ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 24 ครั้ง
ประชุมสำนักงานครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (2 ต.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เป็นประธานในการดำเนินการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน รวมถึงร่วมกันพิจารณาการวางแผนการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
อ่าน 23 ครั้ง
สตส.พะเยา จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (29 ก.ย. 2558)
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ นำโดยนายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ พร้อมด้วยกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ และกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 24 ครั้ง
จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการและ รายได้ให้แก่บุคลากร (29 ก.ย. 2558)
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๘ สตส.พะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการและ รายได้ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างเหมา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการการเงินและดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 26 ครั้ง
สตส.พะเยา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘ เรื่อง “ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” (28 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๖ก.ย. ๕๘ สตส.พะเยา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘ เรื่อง “ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” โดยได้รับเกียรติจากนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 17 ครั้ง
รตส. ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา (28 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๘ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและให้แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องงประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 27 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>