หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ผ่านระบบ VDO Conference (22 พ.ย. 2559)
วันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 13.30 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุม (VDO Conference) เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (22 พ.ย. 2559)
วันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 08.00 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
อ่าน 11 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำเอกสาร การบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน (19 พ.ย. 2559)
วันที่ 18 พ.ย. 59 สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมบูรณาการกับสนง.สหกรณ์จังหวัดพะเยา ดำเนินการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ที่ไม่สามารถจัดทำงบการเงินได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 16 ครั้ง
ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (18 พ.ย. 2559)
วันที่ 18 พ.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้า สตส.พะเยา มอบหมายให้ นางสาวจีราวรรณ ใจไหว นวตบ.ชก. ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากร "การทำบัญชีครัวเรือน" ตามโครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (17 พ.ย. 2559)
วันที่ 17 พ.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มอบหมายให้นางสาวกิ่งดาว สัญสุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรการบรรยาย "การทำบัญชีครัวเรือน" ณ ห้องประชุมประจำหมู่บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ 11 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อ่าน 10 ครั้ง
สอนแนะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้จำกัด (17 พ.ย. 2559)
วันที่ 16 พ.ย. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวศรีแพร กัลยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สอนแนะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด (15 พ.ย. 2559)
นที่ 15 พ.ย. 59 สตส.พะเยา โดย นางสาวศรีแพร กัลยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองภูกามยาว จำกัด (15 พ.ย. 2559)
วันที่ 15 พ.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองภูกามยาว จำกัด เพื่อร่วมรับทราบการดำเนินงานของสหกรณ์และให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองภูกามยาว จำกัด อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร ในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2559 (15 พ.ย. 2559)
วันที่ 14 พ.ย. 59 สตส พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร ในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2559 ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (15 พ.ย. 2559)
วันที่ 14 พ.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มอบหมายให้นางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ณ ้ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
อ่าน 10 ครั้ง
จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2560 (15 พ.ย. 2559)
วันที่ 14 พ.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน ตาม Road Map 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 10 ครั้ง
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี 2559 และร่วมจัดนิทรรศการโอ่งพอเพียง (15 พ.ย. 2559)
วันที่ 14 พ.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี 2559 และร่วมจัดนิทรรศการโอ่งพอเพียง
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการสานพลังทำนาประชารัฐและจัดนิทรรศการโอ่งพอเพียงและบัญชีต้นทุนอาชีพ (13 พ.ย. 2559)
วันที่ 12 พ.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการสานพลังทำนาประชารัฐ ด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ณ แปลงเรียนรู้เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านเครือข่ายมหาดไทย เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่ฯ (10 พ.ย. 2559)
วันที่ 10 พ.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านเครือข่ายมหาดไทย เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 15 ครั้ง
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย (10 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 59 สตส.พะเยา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธาน ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
อ่าน 17 ครั้ง
ร่วมประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดพะเยา (9 พ.ย. 2559)
วันที่ 9 พ.ย. 59 เวลา 14.00 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. พะเยา มอบหมายให้นางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเชียงคำยนตรการและบริษัทในเครือ จำกัด (9 พ.ย. 2559)
วันที่ 9 พ.ย. 59 เวลา 13.30 น. สตส.พะเยา โดยนางสาวกิ่งดาว สัญสุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเชียงคำยนตรการและบริษัทในเครือ จำกัด ณ ห้องประชุม บริษัท เอ ไอ เอ เชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2560 (8 พ.ย. 2559)
วันที่ 8 พ.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (7 พ.ย. 2559)
วันที่ 7 พ.ค. 59 สตส.พะเยา โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นวตบ.ชก. เป็นวิทยากรบรรยายโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง จำกัด (7 พ.ย. 2559)
วันที่ 7 พ.ย. 59 สตส.พะเยา โดย นางสาวจีราวรรณ ใจไหว นวตบ.ชก ร่วมประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง จำกัด ณ ห้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
อ่าน 10 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป>>