หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อบกพร่องจากการตรวจสอบบัญชี และงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๗ (17 ก.ย. 2557)
สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อบกพร่องจากการตรวจสอบบัญชี และงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
อ่าน 37 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา (15 ก.ย. 2557)
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๗ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรตินายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด
อ่าน 33 ครั้ง
โครงการออมวันละบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ (12 ก.ย. 2557)
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๗ สตส.พะเยา จัดทำโครงการออมวันละบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ และเป็นการส่งเสริมการทำความดี สร้างจิตสำนึก และให้ตระหนักถึงคุณค่าของการแบ่งปัน และการให้ ด้วยการเสียสละความสุขส่วนตัว
อ่าน 46 ครั้ง
ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร (10 ก.ย. 2557)
วันที่ ๙ ก.ย. ๕๗ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.๗ ร่วมกับ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายภัตราหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ โรงเรียนวัดหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อ่าน 28 ครั้ง
โครงการช่วยเหลือน้ำท่วม “แบ่งปันน้ำใจให้น้อง ๆ ตชด” (10 ก.ย. 2557)
วันที่ ๙ ก.ย.๕๗ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.๗ ร่วมกับ สตศ.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดตรวจเยี่ยมและนำสิ่งของเครื่องใช้มอบให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ประสบภัยธรรมชาติจากน้ำป่าท่วม
อ่าน 38 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (9 ก.ย. 2557)
วันที่ ๙ ก.ย. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ งานวันประมงแห่งชาติ ๒๕๕๗ (9 ก.ย. 2557)
วันที่ ๙ ก.ย. ๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ ในงานวันประมงแห่งชาติ ๒๕๕๗ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อ่างเก็บน้ำร่องติ้ว หมู่ที่ ๑๗ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
อ่าน 28 ครั้ง
"เดคูพาจ" ส่งเสริมสวัสดิการและรายได้ (8 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๗ สตส.พะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการและรายได้ทำเดคูพาจ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างเหมา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการการเงินและดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
สตส.พะเยา ร่วมถวายภัตราหารแด่พระภิกษุ สามเณร (5 ก.ย. 2557)
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ สตส.พะเยา ร่วมถวายภัตราหาร แด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี ณ วัดโพธิ์ธาราม อำเภอศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมประชุม VDO Conference ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (29 ส.ค. 2557)
วันที่ ๒๙ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 35 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีสืบชะตาเมืองพะเยา ครบรอบ ๓๗ ปี (28 ส.ค. 2557)
วันที่ ๒๘ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๗ ปี ของการจัดตั้งจังหวัดพะเยา ณ บริเวณศาลาหลักเมืองจังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมทำกิจกรรม 5ส. เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน (27 ส.ค. 2557)
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สตส.พะเยา ร่วมดำเนินกิจกรรม ๕ ส. บริเวณด้านในอาคารสำนักงานฯ และบริเวณด้านนอกอาคารสำนักงานฯ เพื่อการเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน
อ่าน 33 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตร เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (27 ส.ค. 2557)
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแก่พระภิกษุ สามเณร เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามและปลูกฝังให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี ณ บริเวณท่าเรือ วัดติโลกอาราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 43 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา (21 ส.ค. 2557)
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 42 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” (21 ส.ค. 2557)
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” ภายใต้โครงการเกษตรสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนมาร่วมงาน ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 45 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ข้าว) จังหวัดพะเยา (19 ส.ค. 2557)
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ข้าว) จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนมาร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อ่าน 45 ครั้ง
สตส.พะเยา จัดอบรมโครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ (17 ส.ค. 2557)
วันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา จัดอบรมโครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี นำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และได้ร่วมทำความสะอาดบริเวณลานวัดและห้องน้ำ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 40 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมงาน ”มหกรรมข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพะเยา” (15 ส.ค. 2557)
วันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมงานวันมหกรรมข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวเป็นได้ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ณ ลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 49 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ข้าว) จังหวัดพะเยา (14 ส.ค. 2557)
วันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ข้าว) จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
อ่าน 55 ครั้ง
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี (13 ส.ค. 2557)
วันที่ ๑๒ ส.ค.๕๗ นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา และข้าราชการในสังกัด ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
อ่าน 54 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>