หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมต้อนรับซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 (1 ก.ค. 2559)
วันที่ 1 ก.ค. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยาร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
จัดฝึกอบรมโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการบันทึกต้นทุนอาชีพ (29 มิ.ย. 2559)
วันที่ 29 มิ.ย. 59 สตส.พะเยา โดยนางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดฝึกอบรมโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการบันทึกต้นทุนอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ร่วมงานโครงการ Phayao Showcase รอบ 7 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 (29 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานโครงการ Phayao Showcase รอบ 7 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (28 มิ.ย. 2559)
วันที่ 28 มิ.ย. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย กศน.ตำบลดอกคำใต้ ณ วันดอนไชย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา (23 มิ.ย. 2559)
วันที่ 23 มิ.ย. 59 สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัด ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านผาลาด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ถ่ายทอดให้ความรู้สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (21 มิ.ย. 2559)
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมโครงการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ได้ถ่ายทอดให้ความรู้สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงกาฯ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน (บ้านสายน้ำงาม) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อ่าน 15 ครั้ง
ร่วมประชุมจัดงานวัน Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (17 มิ.ย. 2559)
วันที่ 17 มิ.ย.59 เวลา 13.30 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมจัดงานวัน Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด (16 มิ.ย. 2559)
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด สำหรับสิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2559 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด อ.เชียงคำ จ.พะเยา
อ่าน 20 ครั้ง
ร่วมงานจัดนิทรรศการ และให้บริการแก่เกษตรกรในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (14 มิ.ย. 2559)
วันที่ 14 มิย. 2559 เวลา 08.00 น. สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมงานจัดนิทรรศการ และให้บริการแก่เกษตรกรในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่พี่น้องเกษตรกรผู้มารับบริการ ณ วัดดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการผลิตเมล็ดพืชปลอดภัยเพื่อวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดพะเยา ปี 2559 (10 มิ.ย. 2559)
วันที่ 10 มิ.ย. 2559 เวลา 10.00 น. สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการผลิตเมล็ดพืชปลอดภัยเพื่อวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดพะเยา ปี 2559 แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำนาในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 10 กลุ่ม ณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเกษตร (10 มิ.ย. 2559)
วันที่ 9 - 10 มิย. 2559 สตส.พะเยา เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเกษตร เพื่อให้การฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเกษตร สำเร็จตามวัตถุประสงค์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา
ร่วมโครงการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 (9 มิ.ย. 2559)
วันที่ 9 มิ.ย. 2559 สตส.พะเยา โดยนางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นวตบ.ปก. ร่วมโครงการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 และร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงอินตา หมู่ 11 อ.แม่ใจ จ.ดพะเยา
ร่วมโครงการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 (9 มิ.ย. 2559)
วันที่ 8 มิ.ย 2559 สตส.พะเยา ร่วมโครงการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ณ ตำบลบ้านเหล่า หมู่ 7 อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2559 จังหวัดพะเยา (7 มิ.ย. 2559)
วันที่ 7 มิ.ย. 2559 สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2559 จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 25 ครั้ง
ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (6 มิ.ย. 2559)
วันที่ 6 มิ.ย. 2559 สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ ณ ศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมและจัดเวทีประชาคม ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (2 มิ.ย. 2559)
วันที่ 2 มิ.ย 2559 สตส.พะเยา ร่วมประชุมและจัดเวทีประชาคม ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ศาลาวัดบ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
ร่วมประชุมและจัดเวทีประชาคม ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (1 มิ.ย. 2559)
วันที่ 1 มิ.ย. 2559 สตส.พะเยา ร่วมประชุมและจัดเวทีประชาคม ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ศาลาวัดบ้านสันกว๊าน ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
ร่วมประชุมและจัดเวทีประชาคม ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (31 พ.ค. 2559)
วันที่ 31 พ.ค. 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมและจัดเวทีประชาคม ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ วัดป่าแฝกกลางเหนือ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
อ่าน 22 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 (นาแปลงใหญ่) (31 พ.ค. 2559)
วันที่ 31 พ.ค. 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 (นาแปลงใหญ่) ณ วัดบ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
ผอ.สตท.7 และ หัวหน้า สตส.พะเยา เข้าเยี่ยมข้าราชการและพนักงานราชการ (29 พ.ค. 2559)
วันที่ 28 พ.ค. 2559 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท. 7 และนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา เข้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับนางวารุณี ศักดิ์สูง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการและผู้ช่วยนางสาวฉัตรทิพ ไชยวงศา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ซึ่งประสบอุบัติเหตุขณะไปปฏิบัติราชการณ โรงพยาบาลพะเยาราม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>