หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ (21 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา ร่วมจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อ่าน 9 ครั้ง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอเชียงม่วน (21 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและรับทราบปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในเขตอำเภอเชียงม่วน
อ่าน 7 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (20 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) และคณะทำงานในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มเกษตรทำนาเชียงบาน (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของกลุ่มเกษตรกรทำนาเชียงบาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทาง การปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร ณ วัดทองแย้ม อ.เชียงคำ จ.พะเยา
อ่าน 6 ครั้ง
ร่วมประชุมฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา และการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท (17 ก.ค. 2558)
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา เข้าร่วมประชุมฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (17 ก.ค. 2558)
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดย นางวารุณี ศักดิ์สูง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์ อ.ภูซาง จ.พะเยา
อ่าน 6 ครั้ง
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ (13 ก.ค. 2558)
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
อ่าน 16 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ของศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ (9 ก.ค. 2558)
วันที่ ๙ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ของศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ โดยมีนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดศูนย์ ณ สหกรณ์การเกษตรปง จำกัด อำเภอปง จังหวัดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมประชุม Video Conference เรื่อง "ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร" (9 ก.ค. 2558)
วันที่ ๙ ก.ค.๕๘ สตส.พะเยา โดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา ร่วมประชุม Video Conference เรื่อง "ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร" ณ ห้องศูนย์บัญชาการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ (9 ก.ค. 2558)
วันที่ ๙ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา ร่วมจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
อ่าน 20 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรปง จำกัด (9 ก.ค. 2558)
วันที่ ๙ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทาง การปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด อำเภอปง จังหวัดพะเยา
อ่าน 17 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด (30 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยนางสาวจีราวรรณ ใจไหว นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด
อ่าน 28 ครั้ง
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (29 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๘ สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมงานฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
อ่าน 31 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (26 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) และคณะทำงานในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
อ่าน 26 ครั้ง
สตท.๗ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน (19 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยมี นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมรับทราบผลการประเมิน
อ่าน 42 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด (19 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยนางสาววราพร คำหงษา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อ่าน 36 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาสบบง (17 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดย นางสาวศรีแพร กัลยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มเกษตรกรทำนาสบบง อ.ภูซาง ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร
อ่าน 27 ครั้ง
ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (17 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาววนิดา หินหอม นว.ตบ.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลหย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
อ่าน 21 ครั้ง
ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (17 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวศรีแพร กัลยา นว.ตบ.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
อ่าน 22 ครั้ง
ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา (17 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัด ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย หมู่ ๕ ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>