หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทรงหายจากอาการพระประชวร (6 ต.ค. 2557)
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชนชาวพะเยา ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทรงหายจากอาการพระประชวร รูป โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 29 ครั้ง
ร่วมฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๗ (30 ก.ย. 2557)
วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗ สตส.พะเยา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 25 ครั้ง
ร่วมประชุม VDO Conference ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (29 ก.ย. 2557)
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๗ สตส.พะเยา เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีวาระการประชุมการติดตามเรื่องที่รับมอบหมายและสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 29 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรจังหวัดพะเยา (26 ก.ย. 2557)
วันที่ ๒๕ ก.ย.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรจังหวัดพะเยา โดยมีนางกรภัค ธนฐิตะกวิน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
อ่าน 25 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (24 ก.ย. 2557)
วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๗ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานฯ ตามแผนรณรงค์การทำกิจกรรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี ณ บริเวณบ้านพักสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 36 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว (24 ก.ย. 2557)
วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแก่พระภิกษุ สามเณร เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามและปลูกฝังให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณท่าเรือ วัดติโลกอาราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการปรับโครงสร้างส่วนราชการฯ (22 ก.ย. 2557)
วันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๗ นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. เข้าสัมภาษณ์ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพะเยา เพื่อนำผลการสัมภาษณ์ไปประกอบการปรับโครงสร้าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคในอนาคตต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 38 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา (19 ก.ย. 2557)
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลภูซาง หมู่ที่ ๔ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมกิจกรรม”พะเยาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี” (18 ก.ย. 2557)
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม “พะเยาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี” โดยมีเรืออากาศตรีสุวิชา แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อบกพร่องจากการตรวจสอบบัญชี และงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๗ (17 ก.ย. 2557)
สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อบกพร่องจากการตรวจสอบบัญชี และงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
อ่าน 38 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา (15 ก.ย. 2557)
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๗ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรตินายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด
อ่าน 34 ครั้ง
โครงการออมวันละบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ (12 ก.ย. 2557)
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๗ สตส.พะเยา จัดทำโครงการออมวันละบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ และเป็นการส่งเสริมการทำความดี สร้างจิตสำนึก และให้ตระหนักถึงคุณค่าของการแบ่งปัน และการให้ ด้วยการเสียสละความสุขส่วนตัว
อ่าน 48 ครั้ง
ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร (10 ก.ย. 2557)
วันที่ ๙ ก.ย. ๕๗ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.๗ ร่วมกับ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายภัตราหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ โรงเรียนวัดหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อ่าน 31 ครั้ง
โครงการช่วยเหลือน้ำท่วม “แบ่งปันน้ำใจให้น้อง ๆ ตชด” (10 ก.ย. 2557)
วันที่ ๙ ก.ย.๕๗ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.๗ ร่วมกับ สตศ.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดตรวจเยี่ยมและนำสิ่งของเครื่องใช้มอบให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ประสบภัยธรรมชาติจากน้ำป่าท่วม
อ่าน 39 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (9 ก.ย. 2557)
วันที่ ๙ ก.ย. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ งานวันประมงแห่งชาติ ๒๕๕๗ (9 ก.ย. 2557)
วันที่ ๙ ก.ย. ๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ ในงานวันประมงแห่งชาติ ๒๕๕๗ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อ่างเก็บน้ำร่องติ้ว หมู่ที่ ๑๗ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
อ่าน 29 ครั้ง
"เดคูพาจ" ส่งเสริมสวัสดิการและรายได้ (8 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๗ สตส.พะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการและรายได้ทำเดคูพาจ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างเหมา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการการเงินและดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
สตส.พะเยา ร่วมถวายภัตราหารแด่พระภิกษุ สามเณร (5 ก.ย. 2557)
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ สตส.พะเยา ร่วมถวายภัตราหาร แด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี ณ วัดโพธิ์ธาราม อำเภอศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมประชุม VDO Conference ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (29 ส.ค. 2557)
วันที่ ๒๙ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 37 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีสืบชะตาเมืองพะเยา ครบรอบ ๓๗ ปี (28 ส.ค. 2557)
วันที่ ๒๘ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๗ ปี ของการจัดตั้งจังหวัดพะเยา ณ บริเวณศาลาหลักเมืองจังหวัดพะเยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>