หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชี ในพื้นที่ สตท.7 เรื่อง "วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบบัญชี ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" (1 พ.ค. 2558)
สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีในพื้นที่ สตท.7 เรื่อง "วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบบัญชี ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อ่าน 15 ครั้ง
ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด (30 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ สตส.พะเยา โดยสายสอบบัญชีที่ ๑๐ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ายางพาราคงเหลือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ของสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปิดบัญชีประจำปี
อ่าน 15 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตปงพัฒนา จำกัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (28 เม.ย. 2558)
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยนางสาววราพร คำหงษา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ณ ที่ทำการสหกรณ์
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ (24 เม.ย. 2558)
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ และการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา (23 เม.ย. 2558)
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบบัญชี” (22 เม.ย. 2558)
วันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบบัญชี” โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานพิธี มีข้าราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖ และ ๗ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านฟ้าใสรีสอร์ท จังหวัดน่าน
ร่วมประชุม Video conference การประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (21 เม.ย. 2558)
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมประชุม Video conference การประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘ (21 เม.ย. 2558)
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมจัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ สรงน้ำพระ พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวหัวหน้าสำนักงานฯ ผู้อาวุโส และครูบัญชี เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๘ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
ร่วมรดน้ำดำหัว “สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ” (20 เม.ย. 2558)
ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว "สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ" นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานให้คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ ปี ๒๕๕๘ (20 เม.ย. 2558)
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาววนิดา หินหอม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานให้คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา
ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง/รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (17 เม.ย. 2558)
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดศรีโคมคำ และรดน้ำดำหัวขอพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและภริยา เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (17 เม.ย. 2558)
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวจีราวรรณ ใจไหว ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอำเภอภูกามยาว ณ ห้องประชุมที่ทำการเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (10 เม.ย. 2558)
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาววราพร คำหงษา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอำเภอเชียงคำ ณ ที่ว่าการเทศบาลตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (9 เม.ย. 2558)
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (9 เม.ย. 2558)
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางวารุณี ศักดิ์สูง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอำเภอปง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสหกรณ์การเกษตรตำบลอ่างทองเป็นสหกรณ์จัดตั้งใหม่ (8 เม.ย. 2558)
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวศรีแพร กัลยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสหกรณ์การเกษตรตำบลอ่างทองเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ ณ ศาลาประชมคม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (8 เม.ย. 2558)
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอำเภอปง ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปง จังหวัดพะเยา
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (7 เม.ย. 2558)
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางวารุณี ศักดิ์สูง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอำเภอดอกคำใต้ ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (7 เม.ย. 2558)
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพานนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอำเภอจุน จำนวน ๗ ตำบล ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย. 2558)
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>