หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (27 ธ.ค. 2559)
วันที่ 27 ธ.ค. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้า สตส.พะเยา มอบหมายให้ นายนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นว.ตบ.ชก. ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ พื้นที่ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
อ่าน 7 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาการทำบัญชีฟาร์ม (27 ธ.ค. 2559)
วันที่ 27 ธ.ค. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้า สตส.พะเยา มอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ บังหนอง นว.ตบ.ปก.ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อวิชาการทำบัญชีฟาร์ม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 8 ครั้ง
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 ระดับจังหวัด (26 ธ.ค. 2559)
วันที่ 26 ธ.ค. 59 เวลา 08.30 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มอบหมายให้นางสายฝน กิติบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมวีซี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
อ่าน 9 ครั้ง
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (24 ธ.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 9 ครั้ง
อบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รุ่นที่ 7 (24 ธ.ค. 2559)
วันที่ 23 ธ.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวกิ่งดาว สัญสุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ลาว จำกัด อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา
อ่าน 7 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการทำบัญชีฟาร์ม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (24 ธ.ค. 2559)
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มอบหมายให้นางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการทำบัญชีฟาร์ม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
อ่าน 7 ครั้ง
จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” (22 ธ.ค. 2559)
วันที่ 20 - 21 ธ.ค. 59 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา
อ่าน 11 ครั้ง
จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (แข่งเปตอง) (21 ธ.ค. 2559)
วันที่ 21 ธ.ค. 59 สตส.พะเยา สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (แข่งเปตอง) เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมทุกวันพุธ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค (21 ธ.ค. 2559)
นที่ 21 ธ.ค. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา มอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 8 ครั้ง
อบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รุ่นที่ 4 (20 ธ.ค. 2559)
วันที่ 20 ธ.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนายนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรที่ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน (เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ) ปีงบประมาณ 2560 (20 ธ.ค. 2559)
วันที่ 20 ธ.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ดำเนินการการจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรที่ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน (เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ) ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนางสายรุ้ง ติณราช ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านแม่จว้าใต้ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
อ่าน 11 ครั้ง
อบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รุ่นที่ 3 (20 ธ.ค. 2559)
วันที่ 19 ธ.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวจีราวรรณ ใจไหว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 11 ครั้ง
อบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รุ่นที่ 2 (16 ธ.ค. 2559)
วันที่ 16 ธ.ค. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด สาขาภูกามยาว จังหวัดพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (15 ธ.ค. 2559)
วันที่ 15 ธ.ค. 59 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด สาขาภูกามยาว จังหวัดพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (15 ธ.ค. 2559)
วันที่ 15 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 8 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (14 ธ.ค. 2559)
วันที่ 14 ธ.ค. 59 เวลา 15.00 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำข้าราชการ พนักงานและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ออกกำลังกายกันเป็นประจำอย่างต่อเนือง
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (14 ธ.ค. 2559)
วันที่ 14 ธ.ค. 59 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมศึกษาดูงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายสมพล เวียนนอก ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (14 ธ.ค. 2559)
วันที่ 14 ธ.ค. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ มอบหมายให้นางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบแนวทางและรายละเอียดการส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกที่รเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา
อ่าน 8 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ อสมท.พะเยา ทางคลื่น 97.25MHz (13 ธ.ค. 2559)
วันที่ 13 ธ.ค. 2559 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้า สตส.พะเยา มอบหายให้นางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นง.ตบ.ชก. ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ อสมท.พะเยา ทางคลื่น 97.25MHz ในหัวข้อโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
ร่วมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (13 ธ.ค. 2559)
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมศึกษาดูงานแปลงต้นแบบสำหรับเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดพะเยา ของงนายบุญมี คุณารูป ณ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>