วิสัยทัศน์ "พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร"
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
สตส.พะเยา จัดกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (15 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๕ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา จัดกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ตั้งสัจจะ อธิษฐานโดยการเขียนสิ่งที่จะทำในการปฏิบัติตัวเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชน และกิจกรรมบันทึกความดีช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 32 ครั้ง
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๗ (11 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๑ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาราชสักการะ “ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
อ่าน 20 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (10 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ปลูกไม้ยืนต้น ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ณ บริเวณวัดบ้านห้วยหม้อ และอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 33 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ๒๕๕๗ (10 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ สังฆทานและฟังธรรม ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ณ วันบ้านห้วยหม้อ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 24 ครั้ง
ร่วมประชุม Video Conference ผ่านระบบเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิต ๕๗/๕๘ (9 ก.ค. 2557)
วันที่ ๙ ก.ค. ๕๗ นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พย. ร่วมประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิต ๕๗/๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 17 ครั้ง
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (9 ก.ค. 2557)
วันที่ ๗ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
อ่าน 16 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมประชุม VDO Conference ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (1 ก.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ สตส.พะเยา เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา (27 มิ.ย. 2557)
วันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ ภายใต้โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (23 มิ.ย. 2557)
วันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๗ นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมงานอบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟฯ อำเภอภูซาง จ.พะเยา
อ่าน 22 ครั้ง
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (23 มิ.ย. 2557)
วันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี ๒๕๕๗ (13 มิ.ย. 2557)
วันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๗ สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมงาน ๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 35 ครั้ง
ผอ. สตท.๗ ตรวจเยี่ยมและแนะแนวทางการสอบบัญชี (6 มิ.ย. 2557)
วันที่ ๕ มิ.ย.๕๗ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท. ๗ พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา ใจมั่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผล ร่วมประชุมแนะแนวทางสำหรับการสอบบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 62 ครั้ง
สตส.พะเยา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา (30 พ.ค. 2557)
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
อ่าน 57 ครั้ง
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา (30 พ.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ พ.ค.๕๗ สตส.พะเย ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 71 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา (23 พ.ค. 2557)
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
อ่าน 32 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมติดตามโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (22 พ.ค. 2557)
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมติดตามโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดผาช้างมูบ ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 30 ครั้ง
สตส.พะเยา จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (19 พ.ค. 2557)
วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๗ สตส.พะเยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. เป็นประธานในการดำเนินการประชุม ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 52 ครั้ง
วันฉัตรมงคลประจำปี ๒๕๕๗ (6 พ.ค. 2557)
วันที่ ๕ พ.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
อ่าน 35 ครั้ง
สตส.พะเยา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๗ (2 พ.ค. 2557)
วันที่ ๑ พ.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิมของไทย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 47 ครั้ง
ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (1 พ.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ เมย.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ เทศบาลตำบลงิม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
อ่าน 37 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>