หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (8 ม.ค. 2558)
วันที่ ๘ ม.ค.๕๘ สตส.พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
อ่าน 38 ครั้ง
ประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา (8 ม.ค. 2558)
วันที่ ๗ ม.ค. ๕๘ นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เพื่อกำหนดแนวทางและการแบ่งภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
อ่าน 32 ครั้ง
ประชุม Video Conference เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ (8 ม.ค. 2558)
วันที่ ๗ ม.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 33 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (6 ม.ค. 2558)
วันที่ ๖ ม.ค.๕๘ สตส.พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา
อ่าน 38 ครั้ง
ร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และปลัดจังหวัดพะเยา (5 ม.ค. 2558)
วันที่ ๕ ม.ค.๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อวยพรปีใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และปลัดจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
อ่าน 35 ครั้ง
ร่วมอบรมและเป็นวิทยากรตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์และส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ (27 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๗ สตส.พะเยา เข้าร่วมอบรมและเป็นวิทยากรตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์และส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ โดยมีนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด
อ่าน 37 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดบ้านกรมการข้าว ส่งความสุข ๒๕๕๘ ด้วยข้าวคุณภาพ (26 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมพิธีเปิดบ้านกรมการข้าว ส่งความสุข ๒๕๕๘ ด้วยข้าวคุณภาพ จัดโดยศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพะเยา โดยมีนายทัศน์ เกยงค์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพะเยา
อ่าน 44 ครั้ง
จัดอบรม/สอนแนะโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (25 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางสาวจารุณี มะโนใจ นวตบ.ชำนาญการ จัดอบรม/สอนแนะโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิก เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน ณ ห้องประชุมบ้านจว้าใต้ หมู่ที่ ๕ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
อบรม / สอนแนะโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๘ (25 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางสาวรวิยา มณีรัตน์ นวตบ. อบรม / สอนแนะโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๘ ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด อ.จุน จ.พะเยา
ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ และตลาดเกษตรกรจังหวัดพะเยา (25 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ และตลาดเกษตรกรจังหวัดพะเยา ณ ลานจอดรถอาคารจำหน่ายสินค้าธนชาติ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 75 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (25 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๗ สตส.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมีนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
อ่าน 39 ครั้ง
อบรม / สอนแนะโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๘ (24 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อบรม / สอนแนะโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๘ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบันวังขอนแดง จำกัด
อ่าน 32 ครั้ง
กิจกรรมโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข จังหวัดพะเยา (24 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข จังหวัดพะเยา
อ่าน 30 ครั้ง
อบรม / สอนแนะโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๘ (23 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นวตบ.ชำนาญการ อบรม / สอนแนะโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 40 ครั้ง
อบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม พื้นที่จังหวัดพะเยา (23 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด อ.จุน จ.พะเยา
อ่าน 40 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๘ (22 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นว.ตบ.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรอบรม / สอนแนะตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๘ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกว๊าน จำกัด
อ่าน 43 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านดงอินตา อำเภอแม่ใจและโรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (22 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านดงอินตา อำเภอแม่ใจและโรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
อ่าน 28 ครั้ง
โครงการเสวนาชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน (22 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา จัดโครงการเสวนาชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ในโอกาสครบรอบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 34 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดโครงการมอบความสุขให้กับประชาชน "ม่อนทานตะวัน" (20 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๑๙ ธค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการมอบความสุขให้กับประชาชน "ม่อนทานตะวัน" โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน ณ ม่อนทานตะวัน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
อ่าน 30 ครั้ง
ร่วมประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางภายใต้แนวทางการพัฒนายางทั้งระบบ (19 ธ.ค. 2557)
วัน ที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางภายใต้แนวทางการพัฒนายางทั้งระบบ โดยมีนางกรภัค ธนฐิตะกวิน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
อ่าน 35 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>