หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการฯ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริจังหวัดพะเยา (7 เม.ย. 2559)
วันที่ 7 เมษายน 2559 สตส.พะเยา ร่วมประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการฯ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริจังหวัดพะเยา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหล่ายทุ่ง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (Morning Talk) (7 เม.ย. 2559)
วันที่ 7 เมษายน 2559 สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมสำนักงานประสัปดาห์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมเปิดโครงการสานพลังทำนาประชารัฐ (6 เม.ย. 2559)
วันที่ 6 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วยจังหวัดพะเยา โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์ ร่วมกับประธานหอการค้าไทย และคณะนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และคณะหอการค้าจากส่วนกลาง และจากจังหวัดในภาคเหนือ พร้อมผู้แทนภาคราชการจากส่วนกลาง นำโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้ร่วมเปิดโครงการ “สานพลังทำนาประชารัฐ” ในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการฯ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริจังหวัดพะเยา (5 เม.ย. 2559)
วันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดย นางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการฯ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริจังหวัดพะเยา เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อมใน ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา และเวลา 13.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านอิงโค้ง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
ร่วมจัดนิทรรศการงานคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559 (2 เม.ย. 2559)
วันที่ 2 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการงานคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งกระเทียม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ (1 เม.ย. 2559)
วันที่ 1 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน จำกัด (1 เม.ย. 2559)
วันที่ 1 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนายนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน จำกัด เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน จำกัด
อ่าน 18 ครั้ง
ร่วมประชุมติดตามงานสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกรม (28 มี.ค. 2559)
วันที่ 28 มีนาคม 2559 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
อ่าน 21 ครั้ง
จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (28 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สตส.พะเยา โดย นางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นวตบ.ชำนาญการ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมีนางสายรุ้ง ติณราช และ นางกรรณิการ์หน่อแก้ว อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 65 คน ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด
อ่าน 24 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ลงพื้นที่สอบทานหนี้สมาชิก สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด (24 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ลงพื้นที่สอบทานหนี้สมาชิก สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด ณ หอประชุมบ้านแวนโค้ง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2559 (24 มี.ค. 2559)
วันที่ 24 มีนาคม 2559 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
ร่วมพิธีเปิดร้านมินิมาร์ท ของ สกต.พะเยา จำกัด (23 มี.ค. 2559)
วันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวศรีแพร กัลยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมพิธีเปิดร้านมินิมาร์ท โดยสหกรณ์ได้ใช้บริการโปรแกรมระบบสินค้า เวอร์ชั่น 2.2 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการบริหารจัดการ
ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น 2.2 สำหรับมินิมาร์ท ของ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด (23 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 - 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยทีมไอที พร้อมด้วย ทีมไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น 2.2 สำหรับมินิมาร์ท ของ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด
อ่าน 19 ครั้ง
ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด (18 มี.ค. 2559)
วันที่ 18 มีนาคม 2559 ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๖ (นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด ในการนี้ นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมลงพื้นที่ด้วย
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เดินรถเชียงคำ จำกัด (18 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวนิตยา เรียบร้อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์เดินรถเชียงคำ จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้
ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 ลงพื้นที่ในจังหวัดพะเยา (17 มี.ค. 2559)
วันที่ 17 มีนาคม 2559 ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๖ (นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ หมู่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ในการนี้ นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมติดตามและร่วมประชุมด้วย
ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (Morning Talk) (17 มี.ค. 2559)
วันที่ 17 มีนาคม 2559 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ร่วมกันพิจารณาการวางแผนการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (15 มี.ค. 2559)
วันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัด ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา
ครบรอบ 64 ปี สถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ" (10 มี.ค. 2559)
วันที่ 10 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนา 64 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ" ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ซึ่งนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ แก่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้าน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
อ่าน 31 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด (10 มี.ค. 2559)
วันที่ 9 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดย นางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ถัดไป>>