วิสัยทัศน์ "พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร"
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
สตส.พะเยา ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการรณรงค์ขึ้นทะเบียน (9 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และร่วมโครงการรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ณ ข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 35 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว (8 ส.ค. 2557)
วันที่ ๘ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการ "รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา" ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบล) อำเภอปง จำนวน ๙๕ คน และอำเภอเชียงม่วน จำนวน ๓๗ คน
อ่าน 28 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว (7 ส.ค. 2557)
วันที่ ๗ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการ "รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา" ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบล) อำเภอเชียงคำ จำนวน ๑๓๘ คน และอำเภอภูซาง จำนวน ๖๒ คน
อ่าน 22 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอจุน (6 ส.ค. 2557)
วันที่ ๖ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวภายใต้โครงการ "รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา" ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบล) อำเภอจุน จำนวน ๙๑ คน
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (6 ส.ค. 2557)
วันที่ ๖ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบรรยายเรื่อง “การจัดทำบัญชีและการออม” โดยนางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ให้การอบรมแนะนำแก่นักเรียนในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา
อ่าน 25 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว (5 ส.ค. 2557)
วันที่ ๕ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการ "รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา" ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบล) อำเภอภูกามยาว จำนวน ๔๔ คน และอำเภอดอกคำใต้ จำนวน ๑๓๓ คน
สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว (4 ส.ค. 2557)
วันที่ ๔ ส.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการ "รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา" ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบล) อำเภอแม่ใจ และอำเภอเมือง
โครงการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ระดับจังหวัด "รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง" (1 ส.ค. 2557)
วันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา จัดโครงการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ระดับจังหวัด "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 31 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมประชุม VDO Conference ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (30 ก.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา "พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ” (23 ก.ค. 2557)
วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา "พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา
อ่าน 37 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี (21 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหัวข้อ “การจัดทำบันทึกประจำฟาร์ม/การจัดทำบัญชีประจำฟาร์ม “ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 31 ครั้ง
“กระทรวงเกษตรร่วมใจ คืนความสุขให้ประชาชนชาวพะเยา” (21 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 40 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมโครงการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรบัญชีระดับภาค (17 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๗ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมโครงการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับภาคเรื่อง “เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กับบทบาทผู้นำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน” ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย
สตส.พะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา (17 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๗ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านป่าแขม บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๔ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
อ่าน 25 ครั้ง
กิจกรรม ๕ ส. ในการสร้างความสุข ความสมดุลในการทำงาน (16 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๕ ก.ค.๕๗ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สตส.พะเยา ร่วมดำเนินกิจกรรม ๕ ส. บริเวณด้านในอาคารสำนักงานฯ และบริเวณด้านนอกอาคารสำนักงานฯ ตามแผนรณรงค์การทำกิจกรรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
อ่าน 37 ครั้ง
สตส.พะเยา ประชุมสำนักงานครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (16 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๕ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา เป็นประธาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 21 ครั้ง
สตส.พะเยา จัดกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (15 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๕ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา จัดกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ตั้งสัจจะ อธิษฐานโดยการเขียนสิ่งที่จะทำในการปฏิบัติตัวเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชน และกิจกรรมบันทึกความดีช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 50 ครั้ง
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๗ (11 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๑ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาราชสักการะ “ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
อ่าน 26 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (10 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ปลูกไม้ยืนต้น ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ณ บริเวณวัดบ้านห้วยหม้อ และอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 37 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ๒๕๕๗ (10 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ สังฆทานและฟังธรรม ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ณ วันบ้านห้วยหม้อ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 28 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>