หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สอ.สาธารณสุขพะเยา จก. (7 ต.ค. 2559)
วันที่ 7 ต.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สอ.สาธารณสุขพะเยา จก. ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สกก.กรป.กลาง นพค.พะเยา จก. (7 ต.ค. 2559)
วันที่ 7 ต.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวกิ่งดาว สัญสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พะเยา จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พะเยา จำกัด
อ่าน 11 ครั้ง
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าว และวางแผนการดำเนินงานโครงการสานพลังทำนาประชารัฐตำบลทุ่งรวงทอง (5 ต.ค. 2559)
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าว และวางแผนการดำเนินงานโครงการสานพลังทำนาประขารัฐตำบลทุ่งรวงทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ จำกัด (5 ต.ค. 2559)
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ จำกัด เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ จำกัด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการ และนายกเหล่ากาชาดคนใหม่ (3 ต.ค. 2559)
วันที่ 3 ต.ค. 59 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ เฉลิมเกียรติ ผู้ราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ พร้อมด้วย นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อ่าน 17 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานโครงการผ้าทอ ผ้าถิ่น วิถีคนพะเยา ประจำปี 2559 (30 ก.ย. 2559)
วันที่ 29 ก.ย. 59 สตส.พะเยา ร่วมพิธีิเปิดงานโครงการผ้าทอ ผ้าถิ่น วิถีคนพะเยา ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 30 ครั้ง
ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 (28 ก.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 59 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ณ ปุณยมันตรารีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อ่าน 28 ครั้ง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2560" (28 ก.ย. 2559)
วันที่ 26 ก.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2560" จัดโดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อ่าน 21 ครั้ง
ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี (แปลงใหญ่) (23 ก.ย. 2559)
วันที่ 23 ก.ย. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นวตบ.ปก. ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี ตำบลจุน ปีการผลิต 2559/60 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 22 ครั้ง
ร่วมงาน "พะเยาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2" (19 ก.ย. 2559)
วันที่ 19 ก.ย. 59 สตส.พะเยา ร่วมเดินขบวนงาน "พะเยาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2" ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยา โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 25 ครั้ง
ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม "เชื่อมโยงการตลาด" ภายใต้โครงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15 ก.ย. 2559)
วันที่ 15 ก.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม "เชื่อมโยงการตลาด" ภายใต้โครงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดบ้านดอกบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 23 ครั้ง
ร่วมจัดนิทรรศการ และสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (14 ก.ย. 2559)
วันที่ 14 ก.ย. 59 สตส.พะเยา โดย นางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการ และสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 (แปลงใหญ่ข้าว) ณ บริเวณแปลงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
อ่าน 29 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด (9 ก.ย. 2559)
วันที่ 9 ก.ย. 59 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดย นางสาวศรีแพร กัลยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด เพื่อร่วมรับทราบการดำเนินงานของสหกรณ์และให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ ณ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
อ่าน 34 ครั้ง
ร่วมประชุมกลุ่ม คณะกรรมการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาีพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (นาแปลงใหญ่) (8 ก.ย. 2559)
วันที่ 8 ก.ย. 59 สตส.พะเยา ร่วมประชุมกลุ่มคณะกรรมการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาีพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (นาแปลงใหญ่) เพื่อรับทราบปัญหาและได้ประสานผู้ประกอบการมารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
อ่าน 25 ครั้ง
ประชุมติดตามการผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2559 (7 ก.ย. 2559)
วันที่ 7 ก.ย. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 35 ครั้ง
ร่วมเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 " มุ่งสู่ระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์ Moving Forward to GG " (2 ก.ย. 2559)
วันที่ 2 ก.ย. 59 สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 " มุ่งสู่ระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์ Moving Forward to GG " โดยมีนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน ณ โรงแรมธรรมารินทร์ ธานา จังหวัดตรัง
อ่าน 39 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2559 (31 ส.ค. 2559)
วันที่ 31 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวจีราวรรณ ใจไหว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 31 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา จำกัด (29 ส.ค. 2559)
วันที่ 28 ส.ค.59 สตส.พะเยา โดย นางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา จำกัด ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบปีที่ 39 (29 ส.ค. 2559)
วันที่ 28 ส.ค. 59 สตส.พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องด้วยฉลองครบรอบ 39 ปี ก่อตั้งจังหวัดพะเยา และก่อตั้งเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม2520 ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด (29 ส.ค. 2559)
วันที่ 28 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจุน อ.จุน จ.พะเยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>