หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
สตส.พะเยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา (23 มี.ค. 2560)
วันที่ 23 มี.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
อ่าน 15 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน (23 มี.ค. 2560)
วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 โดย นางสาวปนัดดา ใจมั่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
อ่าน 22 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา (22 มี.ค. 2560)
วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 08.30 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference “เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ครั้งที่ 5/2560 (22 มี.ค. 2560)
วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference “เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ครั้งที่ 5/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด (22 มี.ค. 2560)
วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ร่วมงานพบปะ “5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” จังหวัดพะเยา (21 มี.ค. 2560)
วันที่ 21 มี.ค 60 สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้า สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานพบปะ “5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” จังหวัดพะเยา โดยมี นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 32 ครั้ง
ร่วมประชุมการชี้แจงโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ (20 มี.ค. 2560)
วันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้า สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมการชี้แจงโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ เพื่อรับฟังคำชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (20 มี.ค. 2560)
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้า สตส.พะเยา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ของจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "5" ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" จังหวัดพะเยา (15 มี.ค. 2560)
วันที่ 15 มี.ค. 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "5" ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
อ่าน 24 ครั้ง
ร่วมพบปะหารือ 3 ประสาน ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (14 มี.ค. 2560)
วันที่ 14 มี.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และครูบัญชีอาสา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ที่ปรึกษา ปราชญ์เกษตรกรและผู้จัดการศูนย์ ศพก. อำเภอ ได้พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรให้ความรู้เพิ่มเติมและติดตามการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
อ่าน 17 ครั้ง
ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560 ผ่านระบบทางไกล Web Conference (10 มี.ค. 2560)
วันที่ 10 มี.ค. 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560 ผ่านระบบทางไกล Web Conference
ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด (10 มี.ค. 2560)
วันที่ 10 มี.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มอบหมายให้นางวารุณี ศักดิ์สูง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการในงาน โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง (10 มี.ค. 2560)
วันที่ 10 มี.ค. 2560 สตส.พะเยา ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก) นายบุญมี คุณารูป บ้านค้างหงส์ใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงใหญ่และศูนย์ ศพก. (9 มี.ค. 2560)
วันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 13.30 น. นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงใหญ่และศูนย์ ศพก. ในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น ณ ศูนย์ ศพก.ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อ่าน 11 ครั้ง
ร่วมประชุม ”ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (9 มี.ค. 2560)
วันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 9:30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุม ”ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 โดยนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16
อ่าน 10 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (8 มี.ค. 2560)
วันที่ 8 มี.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มอบหมายให้ นางสายฝน กิติบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุม Web Conference ติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 มี.ค. 2560)
วันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference “เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (8 มี.ค. 2560)
วันที่ 8 มี.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มอบหมายให้ นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำชาญการ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติโครงการสานพลังทำนาประชารัฐ จังหวัดพะเยา (8 มี.ค. 2560)
วันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 09.30 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังทำนาประชารัฐ จังหวัดพะเยา
อ่าน 9 ครั้ง
การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ (7 มี.ค. 2560)
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน
อ่าน 9 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>