หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘ (28 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 27 ครั้ง
ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรจังหวัดพะเยา กับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (26 ก.ค. 2558)
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ ก.ค. ๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรจังหวัดพะเยา โดยมี พลโท จเรศักณ์ อานุภาพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิตเป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรจังหวัดพะเยา ณ พื้นที่เกษตรกรรมของนายผล มีศรี หมอดินอาสาประจำตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน
อ่าน 22 ครั้ง
ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสกหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานด้านการเกษตรจังหวัดพะเยา (26 ก.ค. 2558)
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ก.ค. ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสกหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีพลโท จเรศักณ์ อานุภาพ ประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิตเป็นหัวหน้าคณะดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรจังหวัดพะเยา ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายมโนชญ์ เทศอินทร์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
อ่าน 18 ครั้ง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน (24 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๔ ก.ค.๕๘ สตส.พะเยา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและรับทราบปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในเขตตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการในงานวันเปิดแปลงส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจร (24 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการในงานวันเปิดแปลงส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจร ให้ความรู้เกี่ยวกับ บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ ณ แปลงผลิตพันธุ์ข้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด (23 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดย นางสาวรวิยา มณีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ (23 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอปง (23 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและรับทราบปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในเขตอำเภอปง เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอดอกคำใต้ (23 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและรับทราบปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในเขตตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอแม่ใจ (23 ก.ค. 2558)
นที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและรับทราบปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในเขตอำเภอแม่ใจเพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอดอกคำใต้ (23 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและรับทราบปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในเขตตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอเมือง (23 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและรับทราบปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในเขตอำเภอเมือง เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ร่วมจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ (23 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ร่วมจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ (23 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา (22 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านแม่สุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
อ่าน 15 ครั้ง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอเชียงคำ (21 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและรับทราบปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในเขตอำเภอเชียงคำ
อ่าน 15 ครั้ง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอภูซาง (21 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เป็นประธานคณะทำงานปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ในเขตอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ (21 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา ร่วมจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอเชียงม่วน (21 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและรับทราบปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในเขตอำเภอเชียงม่วน
อ่าน 14 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (20 ก.ค. 2558)
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) และคณะทำงานในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
อ่าน 16 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>