หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม จำกัด (26 พ.ค. 2559)
วันที่ 26 พ.ค. 2559 สตส.พะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อสหกรณ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยยางขามกลาง ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 (24 พ.ค. 2559)
วันที่ 23 พ.ค. 2559 เวลา 18.15 น. สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปลิ้นจี่ การตลาดลิ้นจี่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา ณ สนามกลางเวียง (ข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา) ตำบลเวียง จังหวัดพะเยา
ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง-สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละ อบายมุข ปี 2559 เนื่องในวันวิสาขบูชา 2559 (23 พ.ค. 2559)
วันที่ 21 พ.ค.59 สตส.พะเยา ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง-สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละ อบายมุข ปี 2559 เนื่องในวันวิสาขบูชา 2559 ณ ลานข่วงวัฒนธรรม กว้านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงคำ-ภูซาง จำกัด (23 พ.ค. 2559)
วันที่ 23 พ.ค. 2559 สตส.พะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงคำ-ภูซาง จำกัด เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแดนเมือง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ร่วมพิธีเปิดเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 27 "เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ" ประจำปี 2559 (23 พ.ค. 2559)
วันที่ 20 พ.ค. 59 เวลา 17.30 น. สตส.พะเยา ร่วมพิธีเปิดเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 27 "เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ" ประจำปี 2559 ณ ข่วงวัฒนธรรม ตำบลเวียง จังหวัดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559" (19 พ.ค. 2559)
วันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรภายในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559" ร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ แผ้วถางพืช พรวนดิน และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
อ่าน 44 ครั้ง
ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา (19 พ.ค. 2559)
วันที่ 19 พ.ค. 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ ณ เทศบาลตำบลห้วยลาน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมรับฟังโครงการเสริมสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านระบบ Web Conference (19 พ.ค. 2559)
วันที่ 19 พ.ค. 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมรับฟังโครงการเสริมสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านระบบทางไกล Web Conference
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสหกรณ์ลำไยเชียงม่วน จำกัด (18 พ.ค. 2559)
วันที่ 18 พ.ค. 2559 สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสหกรณ์ลำไยเชียงม่วน จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการดำเนินการในที่ประชุมเดือน ณ สหกรณ์ลำไยเชียงม่วน จำกัด อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
อ่าน 16 ครั้ง
อบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 (18 พ.ค. 2559)
วันที่ 18 พ.ค. 2559 สตส.พะเยา โดยนายนิพิฐพนธ์ ตติยนันทกุล และนางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะกรรมการกลุ่มอาชีพ ณ ห้องประชุุมที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมประจำเดือนสหกรณ์ลำไยเชียงม่วน จำกัด (18 พ.ค. 2559)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมประจำเดือนสหกรณ์ลำไยเชียงม่วน จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการดำเนินการในที่ประชุมเดือน ณ สหกรณ์ลำไยเชียงม่วน จำกัด อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ของเกษตรกร ภาคใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) ปี 2559 (12 พ.ค. 2559)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ของเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) ปี 2559 โดยนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ประธานคณะทำงาน และร่วมประชุมคณะทำงานผู้ประกอบการที่จะเข้ามารับซื้อ (บริษัทวรรณวัชร (2001) จำกัด) ผลผลิตจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ และได้ร่วมจัดทำรายละเอียดข้อตกลงและสัญญาการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา (11 พ.ค. 2559)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา ณ ห้องศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 (นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา) ลงพื้นที่ในจังหวัดพะเยา (3 พ.ค. 2559)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๖ (นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน และประชุมรับฟังสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในการนี้ นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมติดตามและร่วมประชุมด้วย
อ่าน 28 ครั้ง
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 6/2559 (2 พ.ค. 2559)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ข้าราชการ พนักงานราชการ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานฯ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 6/2559 โดยมีนายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานพะเยา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
อ่าน 27 ครั้ง
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 3/2559 (29 เม.ย. 2559)
วันที่ 29 เมษายน 2559 สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัด ร่วมพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2559 ณ วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมสำนักงานประสัปดาห์ Mornink Talk (28 เม.ย. 2559)
วันที่ 28 เมษายน 2559 สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมสำนักงานประสัปดาห์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 24 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนควรผาช้างน้อย จำกัด (27 เม.ย. 2559)
วันที่ 27 เมษายน 2559 สตส.พะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สกก.ศุภนิมิตขุนควรผาช้างน้อย จำกัด เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์รวมใจ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
จัดพิธีรดน้ำดำหัวครูบัญชีอาวุโส ของจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง (26 เม.ย. 2559)
วันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวครูบัญชีอาวุโส ของจังหวัดพะเยา เพื่อแสดงถึงความเคารพและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง โดยมีครูบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมงานด้วย
อ่าน 29 ครั้ง
จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด (26 เม.ย. 2559)
วันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 23 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>